arm ksdco
logo ksdco
search

( لامينار - class II )   هود میکرو بیولوژی

هودهای لامینار ، اتاقکهائی هستند برای کار با مواد کم خطر و یا دارای خطر متوسط و وظیفه محافظت از اپراتور ، ماده مورد آزمایش و محیط آزمایشگاه را بر عهده دارند
 : قطعات تشکیل دهنده هودهای لامینار عبارتند از 
 شاسی آهنی - 
 اتاقک فلزی هود - 
 سطح کار استیل - 
 لگن شستشو در زیر سطح کار - 
 فیلتر اصلی از نوع هپا - 
 فیلتر اگزوز از نوع هپا - 
 فن سانتریفیوژ - 
 UVلامپ مهتابی و لامپ - 

شیرگاز - 
سیستم برق رسانی - 

هودهای شیمیایی

هودهای شیمیائی ، اتاقکهائی هستند جهت انجام کار با مواد سمی و خطرناک و در جهت انتقال گازهای متساعد شده از این مواد به خارج از محیط آزمایشگاه
: قطعات تشکیل دهنده هودهای شیمی عبارتند از 
 شاسی آهنی - 
کابینت زیرین و اتاقک اهود - 
 سطح کار ضد اسید و ضد آب - 
 فضای تاسیساتی - 
 شیر آلات آب و گاز و سینک کوچک ضد اسید - 
لامپ مهتابی - 
 فن سانتریفیوژ - 
 لوله دودکش - 
 سیستم برق رسانی - 

هودهای سقفی

باکسهای استیل که با پایه نگهدارنده به دیوار ( یا با زنجیر و قلاب به سقف ) متصل شده و عموما به منظور خارج کردن بوی بد از فضای آزمایشگاه استفاده میشوند

: اجزای هودهای سقفی شامل 

باکس استیل - 

فن سانتریفیوژ - 

( پایه نگهدارنده ( زنجیر و قلاب  - 

لوله دودکش 

سیستم برق رسانی -

گالری
مشخصات فنی
گالری
مشخصات فنی
گالری
مشخصات فنی